האתר הראשון לרואה החשבון המתחיל
  www.accounting.022.co.il
רואה חשבון עם ביטחון
יום א', ו’ בסיון תשע”ח
10:27 (14/03/09) מנהל האתר .

מטרת התקן היא לקבוע: (א) מתי על ישות לבצע תיאום בדוחותיה הכספיים בגין אירועים לאחר תאריך המאזן; וכן (ב) את הגילויים הנדרשים מישות בדבר התאריך בו אושרו הדוחות הכספיים לפרסום ובדבר אירועים לאחר תאריך המאזן. בנוסף, דורש התקן שישות לא תערוך את דוחותיה הכספיים על בסיס הנחת העסק החי, אם אירועים לאחר תאריך המאזן מצביעים על כך שהנחת העסק החי אינה ראויה.